Serveis

Assessorament multidisciplinar de proximitat

GESTORIA ADMINISTRATIVA

 • Tramitació de tot tipus de certificats de naixement, defunció, últimes voluntats, etc.
 • Gestions relatives a vehicles i conductors, matriculacions, transferències, permisos de conduir, etc.
 • Gestions relatives a la creació i obertura de negocis, enfront Ajuntaments, Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social i altres organismes públics.

ASSESSORIA LABORAL

 • Assessorament en general en matèria laboral i social.
 • Legalització de noves empreses.
 • Confecció mensual dels models TC1 – TC2.
 • Confecció mensual dels rebuts de salaris dels treballadors.
 • Confecció i registre a la OTG de contractes de treball.
 • Assistència jurídica i representació a les Inspeccions de Treball, Jutjats del Social, Departament de Treball i altres organismes.
 • Tramitació expedients de jubilació, invalidesa, etc.
 • Règims Especials de la Seguretat Social.
 • Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals.

ASSESSORIA FISCAL-COMPTABLE

 • Assessoria integral de l’empresa en matèria fiscal i comptable.
 • Constitució i legalització de societats.
 • Estudi i confecció de declaracions tributàries i tot tipus d’impostos.
 • Representació enfront inspeccions de l’Agència Tributària.
 • Confecció de llibres comptables.
 • Confecció del impost de societats.
 • Elaboració d’informes econòmics i comptables de l’activitat.
 • Auditories.
 • Declaracions de renda.

ASSESSORIA JURÍDICA

 • Defensa jurídica legal enfront els tribunals de justícia, de qualsevol ordre (laboral, civil, etc.), ja sigui com actor o com a demandat. Actuacions judicials i negociacions extrajudicials.
 • Mediació en les relacions contractuals, assistència en la redacció i formalització de qualsevol tipus de contracte.
 • Dret testamentari, acceptació d’herències.
 • Dret de família (separacions, divorcis, etc.).
 • Contractes immobiliaris (arres, arrendaments de pisos o locals de negocis, compravenda, etc). Desnonaments i reclamació de rendes d’arrendataris.
 • Procuradors dels Tribunals de l’Hospitalet i Cornellà.

ASSEGURANCES

 • Assegurances Patrimonials.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Assegurances de vida.
 • Assegurances del automòbil i vehicles en general.
 • Assegurances d’accident.
 • Assegurances d’assistència sanitària.
 • Plans de pensions.